Nyheter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nyheter

Andreas Lervik (Ap) ny visepresident i Nordsjøkommisjonen.

Nordsjøkommisjonen - ny visepresident fra Østfold

Les mer om saken her.


Interreg
Interreg Sverige - Norge programmet, neste utlysning åpner 15. august med søknadsfrist 15. september.

Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerak programmet, neste utlysning åpner 22. august med søknadsfrist 23. september.

Interreg Nordsjøprogrammet, søknadsfristen for 2016 var 14. mars.

Interreg Østersjøprogrammet, trinn 1 (prosjektkonsepter) søknadsfrist 1. juni.

Interreg Europe, neste utlysning åpner 5. april med søknadsfrist 13. mai.

URBACT programmet har fortløpende utlysninger i henhold til innsatsområder (http://urbact.eu)

ESPON har ingen nye utlysninger for 2016.

EU-programmene
Creative Europe har fortløpende utlysninger i henhold til innsatsområder (http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/index_en.htm?page=1&mxi=5#_status=open)

ERASMUS+ har følgende utlysninger:
- Strategiske partnerskap 31. mars
- Erasmus+ Aktiv Ungdom 26. april og 4. oktober
- Erasmus+ Idrett 12. mai

Horizon2020 har fortløpende utlysninger i henhold til innsatsområder (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html)

--------------------------------------------------------------------------

Interreg ØRESUND-KATTEGATT-SKAGERAK programmet
Utlysning nr 3 for Interreg Øresund, Kattegat, Skagerrak er nå åpnet. Det vil være mulig å søke midler i perioden 1. februar til 4. mars 2016.

Nytt for denne utlysningen er at det ikke er mulig å søke i det overliggende området ØKS, kun i KASK og Øresund. Les mer om dette her.

Forprosjekt kan man søke om utenfor utlysningsperiodene. Les mer om reglementet for forprosjekt på programmets hjemmeside.

Nytt for 2016 er at det ikke er mulig å søke midler innenfor innsatsområde Innovasjon. Les mer om dette her.

-------------------------------------------------


EU-søkeworkshop 3. desember 2015


Østfold fylkeskommune arrangerte EU-søkeworkshop på Inspiria 3. desember. Espen Holtan, leder av Ung Kulturavdeling ved Østfold Kulturutvikling, ga deltakerne et kurs i EU-prosjektledelse. Holtan har selv ledet flere internasjonale prosjekter og har fordypet seg i studiet "EU-prosjektledelse" ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Fylkeskommunen har siden 2014 gitt forstudiemidler til offentlige virksomheter, organisasjoner og bedrifter for å utvikle internasjonale prosjekter. Flere av de som har mottatt midler fortalte om egne erfaringer med prosjektutvikling.

Under finnes program og presentasjoner fra møtet.

Program - EU-søkeworkshop 3.12.15
Espen Holtan - EU-prosjektledelse
Østfold fylkeskommunes arbeid med EU-programmer v/Line Helene Nilsen


************************************************************************

Utlysing av støtte til forprosjekt - Interreg Sverige Norge

Har du en prosjektidé som du vil utvikle ytterligere? Da kan du søke om støtte til forprosjekt.

Et forprosjekt er et mindre prosjekt med et begrenset budsjett og delvis forenklet søknadsprosess.

Et forprosjekt kan for eksempel ha ett av følgende formål: 

 • Bygge opp et prosjektpartnerskap for framtidig samarbeid gjennom felles planleggingsmøter og liknende.
 • Forberedende analyser og studier for å identifisere hvilke temaer som et framtidig samarbeid kan fokusere på.

Maksimalt støttebeløp

Prosjektet kan få støtte opp til maksimalt 50 000 Euro fra EU, inklusive kostnader for sluttrekvisisjon. I tillegg kommer norske IR-midler (størrelsen på det søkte beløpet på norsk side blir vurdert i hvert enkelt prosjekt).

Maksimal prosjekttid

Prosjektet kan vare i maks. 9 måneder. Etter prosjektperiodens slutt har prosjektet ytterligere 3 måneder til rapportering og sluttrekvisisjon. Kun personalkostnader for rapportskriving, økonomisk oppfølging og revisjon er støtteberettiget i den siste 3-månedersperioden.

Les mer på regionalforvaltning.no.


Du kan sende søknader fra 10.08.2015, mens søknadsfristen er satt til 15.09.2015.

Søknadsskjema finner du her. Trykk på "Logg inn" på venstre side. Ny bruker må opprettes med mindre man har brukernavn fra før. (Gjelder kun for norsk søker).

Nytt for perioden er at privat næringsliv kan motta støtte som samarbeidspartnere. Videre blir 5 tema prioritert i utlysningen.
Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

 • Innovative miljøer (30 prosent av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.
 • Økt konkurransekraft og entreprenørskap (35 prosent av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.
 • Natur- og kulturarv (10 prosent av midlene).
 • Bærekraftig transport (10 prosent av midlene).
 • Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 prosent av midlene).

Spørsmål kan rettes til Jørn Haabeth i Interreg-sekretariatet.
publisert: 10. august 2015


*************************************************
 

Østfold fylkeskommune lyser også i år ut forstudiemidler for å stimulere flere aktører til å søke internasjonale prosjekter


Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler for å stimulere flere aktører til å søke internasjonale prosjekter innenfor følgende programmer:

•Horisont 2020 (EU-programmet for forskning og innovasjon)

•Erasmus + (EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport)

•Creative Europe (EU-programmet for kultur og kreative næringer)

•Interreg-programmene (Sverige-Norge, Øresund-Kattegat-Skagerrak, Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og Interreg Europe)

I forkant av en søknad kan bedrifter og andre aktører få støtte til å konkretisere en ide, finne passende programmer og søke aktuelle partnere.

Les mer her!

*************************************************

Det er nå åpnet for å søke om forstudier i Interreg Sverige-Norge programmet

Formålet

Interreg Sverige-Norge programmet skal bidra til å skape en sterk, sammenbundet og bærekraftig grenseregion, ved å:

 • Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser
 • Redusere grensebarrierer
 • Koble sammen små og mellomstore byer over grensen

Programmet har følgende innsatsområder

 • Innovative miljøer
 • Små- og mellomstore bedrifter
 • Natur- og kulturarv
 • Transport
 • Sysselsetting

I programmet er det åpnet for å søke om forstudier løpende.

Forstudier betyr at prosjekteier kan søke om et mindre prosjekt med formål om en mer omfattende søknad lengre frem.

Prosjektperioden kan være på max 6 måneder og størrelsen det kan søkes om på norsk side er max 5400 EURO. Det kreves minst 50% offentlig eller privat med-finansiering.

Hvem som kan søke framgår av programmets hjemmeside www.interreg-sverige-norge.com

Prosjektet skal alltid ha en norsk og en svensk søker. Norsk søker registrerer sin søknad i Regionalforvaltning.no i det delområdet som prosjektet vil bli gjennomført i. Svensk søker registrerer sin søknad i Min ansökan.

Søknadsskjema finner du her. Trykk på "Logg inn" på venstre side. Ny bruker må opprettes med mindre man har brukernavn fra før.
(Gjelder kun for norsk søker)

Nærmere informasjon fås ved å henvende seg til:

Jørn Haabeth mobil 47292684 epost: jorhaa1@ostfoldfk.no

Janne Eidissen mobil 90060870 epost: janeid1@ostfoldfk.no

*************************************************

Første søknadsrunde i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er åpnet!


Arbeider din organisasjon med samfunnsutfordringer dere ikke kan løse alene? Kanskje finnes løsningen i Danmark eller Sverige? Den 26. februar åpner EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, et program som gir økonomisk støtte til samabeidsprosjekter mellom svenske, norske og danske aktører - for nye søknader.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak gir støtte til prosjekter som vil løse samfunnsutfordringer innenfor temaene innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting i området rundt de tre havene Öresund, Kattegat og Skagerrak. Totalt finnes det ca 143 millioner Euro å søke om i perioden frem til 2020.

- Vi håper å få se mange og gode prosjekter som fokuserer på behov og utfordringer i samfunnet. Vi lærer av å samarbeide med hverandre og det finnes ingen grunn til at vi skal finne opp hjulet på hver vår side av grensen, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Sekretariatet ligger i Göteborg og København og gir råd til prosjekter som vil søke støtte fra programmet.

Gode muligheter til å samarbeide

Området rundt Öresund, Kattegat og Skagerrak har over ni millioner innbyggere, femten regioner, to hovedsteder og over tretti universiteter og høgskoler. Intensive relasjoner mellom Sverige, Danmark og Norge, og det faktum at språkene er svært like, gir et godt grunnlag for å arbeide sammen over grensene og finne felles løsninger på felles utfordringer.

50 prosent støtte

I perioden 2014-2020 kan det søkes om cirka 127,6 millioner euro fra det Europeiske Regionale Utviklingsfondet samt cirka 15,8 millioner euro i norske interregmidler.

Prosjekter kan maksimalt søke støtte for 50 prosent av prosjektets totale kostnader.

Søknader - når og hvordan?

Første søknadsrunde pågår fra 26. Februar - 26. Mars 2015. Mer informasjon om hvordan du søker finnes på programmets hjemmeside www.interreg-oks.eu.

Søknadsskjema finner du her. Trykk på "Logg inn" på venstre side. Ny bruker må opprettes med mindre man har brukernavn fra før.
(Gjelder kun for norsk søker)

Fokus på innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting

For å kunne få støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak må prosjektet være innrettet mot å løse en felles utfordring innenfor ett av de fire tematiske områdene innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting.


Kontakt for mer informasjon:
Lise Moltved,
EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
+46 (0)8 681 66 35
lise.moltved@tillvaxtverket.se

*************************************************

Første utlysning av prosjektmidler i Interreg Sverige Norge


Du kan sende søknader fra 15.01.2015, mens søknadsfristen er satt til 20.02.2015

Søknadsskjema finner du
her. Trykk på "Logg inn" på venstre side. Ny bruker må opprettes med mindre man har brukernavn fra før.
(Gjelder kun for norsk søker)

Søknadsveiledning: 10. februar er satt av til individuell veiledningsmøter med søkere. Mer informasjon og påmelding finner du på programmets hjemmeside (http://www.interreg-sverige-norge.com/).

Nytt for perioden er spissede tematiske prioriteringer i de ulike programmene. Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

•Innovative miljøer (30 prosent av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.

•Økt konkurransekraft og entreprenørskap (35 prosent av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.

•Natur- og kulturarv (10 prosent av midlene).

•Bærekraftig transport (10 prosent av midlene).

•Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 prosent av midlene).

- Til sammen vil 65 prosent av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter. For å motivere større prosjektdeltakelse fra private bedrifter inn i prosjektene åpnes det i den nye perioden opp for at private midler også kan utløse offentlig finansiering, sier Jørn Haabeth i Interreg-sekretariatet. *************************************************

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet 20. januar 2015


Det arrangeres lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet på Lillestrøm 20. januar 2015.
Konferansen arrangeres av Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med KMD. Påmeldingsfrist er 19. desember via denne lenken: http://kp.empatix.no/interreg  

Her finnes program for konferansen.*************************************************

OPEN DAYS* dialogkonferanse i Sarpsborg


Hvordan kan vår region bli ledende innen fornybar energi og biogass? Det var spørsmålet på dialogkonferansen som Østfold fylkeskommune arrangerte i samarbeid med Vestfold fylkeskommune på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg 25. november. Deltakere fra næringsliv, forskning, kommuner og fylkeskommuner i hele Oslofjordområdet deltok.

En del av svaret kom allerede før konferansen startet. Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth røpet i konferansens velkomsttale at et møte mellom politisk ledelse i fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo hadde resultert i en enighet om samarbeid innen biogass. Dette skal behandles i fylkestingene tidlig neste år. «Oslofjordområdet vil samarbeide når det gjelder biogass. Det vil igjen gi gode muligheter for samarbeid med aktører i Vest-Sverige og Danmark og kan utløse EU-midler», sier Ole Haabeth.

Dialogkonferansen var en del av det offisielle OPEN DAYS 2014 - European Week of Regions and Cities - programmet*.

Kommunal- og regionalråd i den norske EU-delegasjonen i Brussel, Jan Edøy, påpekte at området rundt Oslofjorden har et komparativt fortrinn i Europa, ikke minst innen fornybar energi og biogass. Seniorforsker ved Nordlandsforskning Åge Mariussen ga deltakerne en innføring i konseptet "Smart Spesialisering" - som går ut på nettopp å benytte regionens særlige fortrinn for utvikling av samfunn og næringsliv.

En av de tre parallelle workshopene var viet temaet biogass, og denne hadde som mål å finne svar på spørsmålet "Hvordan organisere oss for å rigge større prosjekter?" Deltakerne fra næringsliv, forskning, kommuner og fylkeskommuner i Oslofjordområdet fikk muligheten til å komme med innspill til innholdet i en felles plattform mellom fylkene som skal bidra til utvikling av biogass-sektoren.

Workshopen «fornybar energi» hadde som mål å finne svar på spørsmålet «Hvordan identifisere de store, gode prosjektene?», mens workshopen «EU-finansiering» arbeidet med problemstillingen «Hvordan organisere seg for å komme i betrakning for EU/Interreg-prosjekter?».

Presentasjonene fra konferansen og de ulike workshopene, finner du her:

Presentasjoner på konferansen

Workshop "Fornybar energi"

Workshop "Biogass"

Workshop "EU-finansiering"

*OPEN DAYS (European Week of Regions and Cities) arrangeres hvert år i oktober i Brussel. EUs institusjoner åpner da dørene for lokale og regionale myndigheter over hele Europa for en uke med workshops og debatter. Samtidig arrangeres en rekke konferanser og seminarer over hele Europa gjennom høsten ? såkalte lokale OPEN DAYS events.

Annethvert år arrangerer Østfold fylkeskommune et lokalt OPEN DAYS event. I år ble konferansen arrangert i samarbeid med Vestfold fylkeskommune.

*************************************************


Kick-off for Sverige-Norge programmet: Nu kör vi!

Ved årsskiftet går startskuddet for Interreg Sverige-Norge 2014-2020, så nå gjelder det å være forberedt. Vær med å tjuvstart den nye programperioden og delta på kick off-samling den 28.-29. oktober på Stratos i Oslo.

Målet med konferansen er å spre kunnskap om det nye interreg Sverige-Norge-programmet, utveksle erfaringer samt å synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Konferansen arrangeres på Stratos konferanse & selskapslokale (Youngstorget) i Oslo fra 28. til 29. oktober 2014.

Program

Konferanseavgift: 600 NOK

Reise og opphold: bestilles og betales av den enkelte. Vi har reservert 30 rom på Hotel Bristol i Kristian IV's gate 7 (1025 NOK for enkeltrom inkl. frokost og 1225 NOK for dobbeltrom inkl. frokost). Oppgi bookingreferanse 281014REGI for å oppnå spesialprisen. Rom bookes på epost: post@bristol.no

Påmeldingsfrist: 20. oktober (På Stratos er det plass til ca 150 deltagere, først til mølla..)

Påmelding: http://event.stfk.no/STFK/Web.nsf/ShowEvent2?OpenForm&ID=FA3E4C1522DFAC69C1257D55003656C0&S=INVIT&TM=ALL

Konferansen vil ha vekt på sentrale tema som er valgt ut som fokusområder i neste periode - innovative miljøer, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftige transporter og sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet. På dag 2 av konferansen arrangerer vi møtebørs med sikte på å legge til rette for partnerskapsnettverk og prosjektideer for kommende programperiode.

Bidra gjerne til å spre informasjonen om konferansen til aktuelle deltagere i deres organisasjoner :-)

Har du spørsmål til arrangementet, ta gjerne kontakt med noen av oss i programkomiteen:

Har du spørsmål til arrangementet? Ta gjerne kontakt med noen av oss i programkomiteen:

Kari Mette Elden, mob + 47 922 19 777, kari.mette.elden@stfk.no

Valgerdur Hunbogadottir, mob +47 479 76 140, valgerdh@ostfoldfk.no

Catrin Huss, + 46 70 27 57 040, Catrin.huss@regionvarmland.se

*************************************************

Søknadsskrivekurs for Horisont 2020s SMB-instrument (små og mellomstore bedrifter)

Enterprise Europe Network Norge inviterer små og mellomstore bedrifter til søknadsskrivekurs - for de som planlegger å søke om støtte gjennom SMB-instrumentet i Horisont 2020. Informasjon om kurset og påmelding finnes her.  

*************************************************

Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter

Man kan søke om inntil kr 150 000 per forstudie. Søknader vurderes løpende, siste frist for å søke er 15. november 2014.

Les mer om forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.

*************************************************

Østfold fylkeskommune og Arena Magica i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network Norge arrangerte informasjonsmøte om Horisont 2020

Informasjonsmøtet fant sted den 5. juni på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad.

Små og mellomstore bedrifter og andre aktører fikk høre om mulighetene i EUs nye program for forskning og innovasjon.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet

Inga Bruskeland, Forskningsrådet
Stefan Gundersen: Enterprise Europe Network Norge
Stefan Gundersen: SMB-instrumentet
Christoffer Lund, Unger fabrikker
Helene Nilsen, ØFK: Veien videre, hjelp og støtte


Søkerguide for Horisont 2020


*************************************************

Østfold er kåret til Europas mest ungdomsvennlige region!

*************************************************

Fylkesvaraordfører Bjerknes deltok på internasjonalt pressearrangement i Brussel

 *************************************************

Norsk utdanning i Europa 2007-2013: Resultater og ringvirkninger

Askim videregående skole blir trukket fram som et av de gode eksemplene på hva europeisk utdanningssamarbeid har ført til. Les om Askim vgs på side 11 i rapporten "Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013" fra Senter for Internasjonalisering av utdanning.

 *************************************************

KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2013


*************************************************

Østfold henter gevinster fra internasjonalt arbeid - møte i Internasjonalt Nettverk Østfold 7. februar


 *************************************************

Plan og håndbok over internasjonalisering av videregående opplæring

 • Plan og håndboken vedtas endelig av fylkestinget 25. oktober
 • Dokumentet finner du her

 

*************************************************


Internasjonal konferanse på Lillestrøm

*************************************************

Norsk - Tysk kunstsamarbeid
*************************************************

Vennskapsbesøk hos Region Värmland - fornying av samarbeidsavtalen *************************************************

Sluttkonferanse for interreg IVB prosjektet Trans-in-form

*************************************************

KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2012

*************************************************

EU-kommisjonen har kommet med en ny guide til EU-finansiering

 *************************************************

På jakt etter Østfold-sjelen! Workshop i Polen i regi av interreg IVB prosjektet Trans-in-form

*************************************************

Handlingsplan for fylkeskommunens internasjonale ungdomsarbeid vedtatt i fylkestinget 16. februar
*************************************************

Handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale arbeid

*************************************************

Fylkesutvalget roser internasjonalt ungdomsengasjement

*************************************************

EU støtter ny utredning om høyhastighetstog *************************************************

Høsten 2011 inngikk Østfold fylkeskommune en ny samarbeidsavtale i Latvia


*************************************************

"Branding a rural future" - interreg IVB prosjektet Trans-in-form hadde konferanse om scenarieplanlegging og historiefortelling

 *************************************************

EU sin Lisboa traktat finnes nå på norsk

*************************************************

Ny trainee i fylkeskommunen
 • 1. september startet en ny trainee å arbeide i fylkeskommunen. Hun heter Line Helene Nilsen. Dette er første gang fylkeskommunen ansetter en trainee. Trainee ordningen varer i 18 måneder og deretter går ansettelsesforholdet over til en fast rådgiverstilling. Helene skal jobbe med internasjonale spørsmål med vekt på fylkeskommunens internasjonale ungsomsarbeid, EU-programmene og da spesielt LIVSLANG LÆRING, AKTIV UNGDOM og PROGRESS. Helene skal også ha ansvar for det internasjonale kontaktnettverket for de videregående skolene i Østfold. Vi ønsker henne lykke til! Nyhet på fylkeskommunens hjemmesider.

 *************************************************

Innovation Circle Network, styremøte i Berlin
*************************************************

Reisen til Indre Østfolds framtid - et scenarioprosjekt
*************************************************

Nordsjøkommisjonen har generalforsamling denne uken i Brugge.
 • Se programmet her.
*************************************************

EU-delegasjonen informerer om Trans-in-form
 • Se artikkel her
*************************************************

Interreg - viktig for Østfolds utvikling
 • Les artikkel her

*************************************************

Interregprogrammenes betydning for regional utvikling!
*************************************************

Interreg IVB prosjektet Trans-in-form, midtveis konferanse i Krakow

 

Sist oppdatert: 29.06.2016