Skolebruksplan for de videregående skolene - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Skolebruksplan for de videregående skolene

Skolebygg innvendig

Rullering av skolebruksplan (del 3 2016-26) ble behandlet av fylkestinget 22. og 23. juni 2016.

- Endringene som gjøres, innføres over tid og på lang sikt i perioden 2016-2026. Ingenting skjer i morgen, og løpet er jo allerede lagt fram til skolestart 2017. Alle forandringer som krever bygningsmessige endringer, tas når byggene er klare. Tidsangivelse er pt ikke mulig å gi for alle endringene. Dette har vært en lang, stor og komplisert sak, så det er godt at vi nå er i mål. Spørsmålet om plassering av ny Frederik II vgs i Fredrikstad avgjøres i oktober, sa leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete. Hun var også saksordfører for saken i fylkestinget 23. - 23. juni 2016.

Les fylkestingets vedtak om rullering av skolebruksplan 22 -  23. juni 2016


Innspill til rullering av del 3

Som en forberedelse til den rullerte versjonen ble det sendt ut en del aktuelle forslag som man vurderte skulle legges inn i Skolebruksplanen - med invitasjon til skolene og andre om å gi innspill innen 29. april 2016.


Skolebruksplanen for de videregående skolene, del 2,  ble vedtatt i fylkestinget 26. februar 2015.

Vedtaket i fylkestinget 26. februar 2015 betyr blant annet at:


Fylkestingets vedtak (fullstendig):

1. Generelle føringer for tilbudsstrukturen i fremtiden
1.1 Tilrettelegging for volumvekst i tilbudsstrukturen
For å møte etterspørselen etter mer arbeidskraft i årene som kommer skal det særlig tilrettelegges for volumvekst på Studiespesialisering (med vekt på realfag) og Helse/oppvekstfag (med vekt på helsefagarbeidere). Så lenge netto elevtall ikke vokser hentes elevgrunnlaget for denne veksten ved tilsvarende reduksjon av antall elevplasser på utdanningsprogrammene  Medier/kommunikasjon, Idrettsfag, Musikk/dans/drama, Formgivning, Design/håndverk og Service/samferdsel.
Elevgrunnlaget på Elektro, Bygg/anleggsfag, Teknikk/industriell produksjon, Restaurant/matfag og Naturbruk søkes opprettholdt.

1.2 Prioritering av bygningsmessige løsninger
For å tilrettelegge for bedre rekruttering og gjennomføring og økt læringsutbytte for elevene skal det særlig prioriteres å etablere nye og gode bygningsmessige løsninger for Studiespesialisering med vekt på realfag, Helse/oppvekstfag (helsefagarbeidere) samt innenfor Teknikk/industriell produksjon og Bygg/anleggsfag i årene som kommer.

1.3 Samarbeid med arbeidslivet
Det skal i årene som kommer særlig fokuseres på å bedre forutsetningene for samarbeid og samhandling mellom våre yrkesfaglige miljøer og arbeidslivet, opplæringskontorer og opplæringsbedrifter. Økt bruk av praksisnære opplæringsløp og vekslingsmodeller skal vurderes særskilt.

2. Moss
2.1 Skolestruktur
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen - Malakoff vgs og Kirkeparken vgs videreføres og videreutvikles på dagens tomter. F-bygget på Kirkeparken videregående skole selges ikke.

2.2 Tilbudsstruktur
På sikt utredes Elektro og Teknikk/industriell produksjon flyttet fra Malakoff til Kirkeparken. Det kan gjøres tilpasninger i fordelingen av Studiespesialisering og Påbygning mellom skolene ut fra det som til enhver tid gir best elevbalanse og utnyttelse av samlede arealer ved skolene, begge skoler skal uansett ha minimum fire paralleller Studiespesialisering. Øvrige utdanningsprogram ved de to skolene beholdes som i dag og det opprettes ikke Medier- og kommunikasjon i Moss.

Skolene får etter dette (med forbehold om videre utredning av Elektro og Teknikk/industriell produksjon) følgende utdanningsprogram/tilbud:
Malakoff:
Studiespesialisering, Påbygning, Helse/oppvekstfag, Bygg/anleggsfag
Fylkesdekkende tilbud: Tannhelsesekretær og ambulansesjåfør innenfor Helse/oppvekst

Kirkeparken:
Studiespesialisering, Påbygning, Musikk/dans/drama, Formgivning, Idrettsfag, Restaurant/matfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, Service/samferdsel
Fylkesdekkende tilbud: Dans innenfor Musikk/dans/drama og Kulde- og varmepumpeteknikk innenfor Elektro
Kompetansesenter for funksjonshemmede i Mosseregionen
Service og samferdsel i Moss neddimensjoneres med 15 plasser (vedtatt mot H/Frp/V.

2.3 Tentativt investeringsprogram
Investeringer knyttet til overføring av Elektro og Teknikk/industriell produksjon til Kirkeparken vgs gjøres når lokalene for disse tilbudene ved Malakoff uansett må

rehabiliteres betydelig eller bygges nytt. Det tas forbehold om resultatet av en nærmere utredning av flyttingen.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å utrede etablering av dagtilbud for elever med sosiale/emosjonelle vansker i Mosseregionen. Sak fremmes for fylkestinget når en  konseptvalgutredning foreligger.

3. Indre Østfold
3.1 Skolestruktur
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen - Mysen vgs og Askim vgs videreføres og videreutvikles på dagens tomter.
Mysen vgs' filial for Bygg/anleggsfag på Susebakke skal på sikt avvikles
Askim vgs' filial for Bygg/anleggsfag i Næringsparken skal på sikt avvikles
Mysen vgs' leieforhold til Eidsberghallen videreføres ? det bygges derfor ikke egen kroppsøvingshall for skolen på skolens eget område.

3.2 Tilbudsstruktur
Over tid gjøres det gjøres følgende endringer i tilbudsstrukturen:
Bygg/anleggsfag flyttes fra Askim vgs og samles ved Mysen vgs
Service/samferdsel flyttes fra Askim vgs og samles på Mysen vgs
Helse og oppvekst både på Askim og Mysen vgs. opprettholdes.
Teknikk/industrielle produksjon flyttes fra Mysen vgs og samles ved Askim vgs

Øvrige utdanningsprogram ved de to skolene opprettholdes som i dag og skolene får etter dette følgende utdanningsprogram/tilbud:

Mysen vgs:
Studiespesialisering, Påbygning, Medier/kommunikasjon, Restaurant/-matfag, Service/samferdsel, Design/håndverk, Bygg/anleggsfag, Helse/oppvekstfag.
Fylkesdekkende tilbud: Helsesekretær innenfor Helse/oppvekst
Kompetansesenter for funksjonshemmede i Indre Østfold
Ansvar for undervisning ved Indre Østfold fengsel
Service og samferdsel i Mysen neddimensjoneres med 15 plasser.

Askim vgs:
Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, Helse/oppvekstfag, Musikk/dans/drama
Fylkesdekkende tilbud: Arbeidsmaskiner innenfor Teknikk/industriell produksjon

3.3 Tentativt investeringsprogram
Følgende prosjekter søkes innarbeidet i kommende økonomiplanrulleringer:
Nytt bygg for Bygg/anleggsfag på Mysen vgs
Nytt bygg for Teknikk/industriell produksjon på Askim vgs
Nytt bygg/ombygging for samling av Service/samferdsel på Mysen vgs

4. Halden
4.1 Skolestruktur
Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen - Halden vgs videreføres og utvikles i sentrum (Porsnes). Avdeling Risum, inkludert leide lokaler for Bygg/anleggsfag i Iddeveien avvikles når nybygg for den samlede skolen i sentrum er ferdigstilt. Avdeling Tosterødberget videreføres på dagens tomt. Halden vgs ansvar for undervisningen ved Halden fengsel videreføres som i dag.

4.2 Tilbudsstruktur
Når nytt bygg i sentrum for samling av skolen er ferdigstilt gjøres følgende endringer:
Restaurant og matfag i Halden opprettholdes.
Musikk, dans og drama vurderes helhetlig ved rulleringen i 2016. Det tas derfor ikke stilling til tilbudet i Halden nå. (Vedtatt mot H/Frp/V, som ville ha det permanent)

Øvrige utdanningsprogram ved skolen opprettholdes, Medier/kommunikasjon tilføres ikke og regionen/skolen får etter dette følgende utdanningsprogram/tilbud:
Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Teknikk/industriell produksjon, Elektro, Bygg/anleggsfag, Service/samferdsel, Helse/oppvekstfag, Restaurant/matfag
Fylkesdekkende tilbud: Apotektekniker innenfor Helse/oppvekstfag
Kompetansesenter for funksjonshemmede
Internatskole for elever med sosiale/emosjonelle vansker og ansvar for undervisning ved Halden fengsel

4.3 Tentativt investeringsprogram
Både skolefaglige, bygningsmessige og økonomiske betraktninger gir grunnlag for å avvikle Halden vgs sin avdeling på Risum og samle skolen i sentrum. Basert på den fremtidige tilbudsstruktur fylkestinget vedtar i denne saken igangsettes utarbeidelse av en konseptvalgutredning i 2015 for praktiske løsninger for nybygg, rehabiliteringer og eventuell bruk av leide lokaler. Skolens vg2 og vg3 tilbud vurderes på nytt i denne sammenheng, jfr. forslag til innstilling punkt 7.

5. Fredrikstad
5.1 Skolestruktur
To skoler i Fredrikstad videreføres: Glemmen vgs og Frederik II vgs.
Glemmen vgs videreutvikles på dagens tomt. Avdeling Lisleby avvikles og aktiviteten overføres til henholdsvis Glemmen og Frederik II (på sikt) ut fra fastsatt ny  tilbudsstruktur ved skolene. Med forbehold om resultatet av konseptvalgutredningen og økonomiske avklaringer skal Frederik II på sikt lokaliseres til ny tomt i Fredrikstad sentrum.

5.2 Tilbudsstruktur
Studiespesialisering fordeles på begge skoler - dvs at minst fire paralleller overføres fra Frederik II vgs til Glemmen vgs.
Restaurant/matfag flyttes fra Glemmen vgs til Frederik II vgs
Helse/oppvekst flyttes fra Glemmen vgs til Frederik II vgs
Endelig tilbudsstruktur/tilbud ved de to skolene blir etter dette slik:

Glemmen vgs:
Studiespesialisering, Påbygning, Formgivning, Design/håndverk, Medier/kommunikasjon, Teknikk/industriell produksjon, Elektro

Frederik II:
Studiespesialisering, Påbygning, Idrettsfag, Service/samferdsel, Helse/oppvekst, Restaurant/matfag,
Fylkesdekkende tilbud: International Baccalaureate, YSK-salg/service/sikkerhet innenfor service/samferdsel, YSK-helsearbeiderfag innenfor Helse/oppvekst

Videreføring av International Baccalaureate vurderes fortløpende i økonomiplanrulleringene og senest på nytt etter skoleåret 2017/18 (vedtatt mot H/Frp/V som ville ha det permanent).

5.3 Tentativt investeringsprogram
På bakgrunn av fylkestingets vedtak om fremtidig tilbudsstruktur igangsettes i 2015 utarbeidelse av konseptvalgutredninger for praktiske byggeløsninger for fremtidens Glemmen vgs og Frederik II vgs.
Resultatet av konseptvalgutredningene for begge skoler og avklaringen av ny lokalisering av Frederik II avgjør rekkefølgen på de bygningsmessige tiltakene for Glemmen og Frederik II som er nødvendig for å realisere den nye langsiktige tilbudsstrukturen for skolene.

Fylkesrådmannen får i oppdrag å gå i dialog med Fredrikstad kommune rundt betingelser for avvikling/overdragelse av dagens bygningsmasse for Frederik II på leide  tomter og å gå i dialog med eiere av aktuelle tomter på FMV-området eller på bysiden av Glomma med sikte på å lokalisere nye Frederik II der.

Sak om tomt for ny videregående skole i Fredrikstad fremmes og avgjøres i løpet av første halvår 2015. Forprosjekt gjennomføres i 2017, og byggestart fastsettes til 2018. Når det gjelder tomt sees det på tomtealternativer sentralt i Fredrikstad med nærhet til offentlig infrastruktur. Både tomter hvor Østfold fylkeskommune kan bygge i egen regi og tomter hvor eiendomsutviklere tilbyr en ferdig løsning basert på Østfold fylkeskommunes ønsker om dimensjonering vurderes.

Som følge av nytt sykehus på Kalnes utredes Glemmen vgs' avdeling på Veum for ungdom med psykiske vansker flyttet til ny lokalisering. Fylkesrådmannen fremmer sak  for fylkestinget når alternative løsninger er utredet.

Hvilke av de to skolene i Fredrikstad som skal ha kompetansesenter for funksjonshemmede tas det stilling til når konseptvalgutredningene foreligger.

6. Sarpsborg
6.1 Skolestruktur
Borg vgs avvikles som skoleanlegg når nye byggløsninger på nye St. Olav, Kalnes og Greåker er ferdigstilt - tentativt i planår 6 (2019).
Greåker, St. Olav og Kalnes vgs videreføres og videreutvikles på nåværende tomter

6.2 Tilbudsstruktur
Når Borg avvikles overføres tilbudene slik:
Bygg/anlegg overføres til Greåker vgs, det tas stilling til noe overføring også til Kalnes i forbindelse med arbeidet med programmering/forprosjekt for alle løsninger i Sarpsborg
Elektro overføres til nye St. Olav vgs
Helse/oppvekst overføres til nye St. Olav vgs og Greåker vgs. Det tas stilling til fordeling av vg2 og vg3 tilbud i forbindelse med programmering/forprosjekt for alle løsninger i Sarpsborg
Teknikk/industriell produksjon overføres til Kalnes vgs
Fengselsundervisning ved Ravneberget fengsel og Sarpsborg fengsel overføres til annen skole etter nærmere utredning
Avdelingen for multifunksjonshemmede fordeles med ca 50% til en av Sarpsborg-skolene og 50% til en av de vgs i Fredrikstad. Videre arbeid med konseptvalgutredninger i Fredrikstad og programmering/prosjektering i Sarpsborg vil avgjøre til hvilke skoler tilbudet legges.
Ansvaret for voksenopplæringen som nå ligger til Borg fordeles på de øvrige skolene i Sarpsborg etter nærmere vurdering.

Endelige utdanningsprogram/tilbud ved skolene i Sarpsborg blir etter dette slik:

St. Olav vgs:
Studiespesialisering, Påbygning, Service/samferdsel, Elektro, Helse/oppvekst
Fylkesdekkende tilbud: automatisering innenfor Elektro, Hudpleie innenfor Helse/oppvekst, Topp-idrett innenfor Studiespesialisering

Kalnes vgs:
Idrettsfag, Påbygning, Naturbruk, Bygg/anleggsfag, Teknikk/industriell produksjon, Design/håndverk
Fylkesdekkende tilbud: Hele utdanningsprogrammet Naturbruk, Anleggsteknikk innenfor Bygg/anleggsfag, Blomsterdekoratør og Aktivitør innenfor Design/håndverk, bilskade/lakk/karosseri, YSK-industriteknologi og YSK Kjemi/prosess innenfor Teknikk/-industriell produksjon
Fylkesdekkende kompetansesenter for autister

Greåker vgs:
Studiespesialisering, Bygg/anleggsfag, Helse/oppvekstfag, Musikk/dans/drama, Påbygning
Fylkesdekkende tilbud: Science innenfor Studiespesialisering, Påbygning til generell studiekompetanse med realfaglig fordypning, overflateteknikk og YSK innenfor Bygg/anleggsteknikk

6.3 Tentativt investeringsprogram
Programmering og forprosjekt (inkludert midlertidig leie, rivning, reguleringsplanarbeid m.v) for nye St. Olav på dagens tomt igangsettes våren 2015, det samme gjelder utvidelser/ombygginger på Kalnes og Greåker slik at Borg kan avvikles om ca 5 år. Prosjektene innarbeides i kommende økonomiplan og fremmes som enkeltsaker for bevilgning når forprosjektene er gjennomført. Fylkesrådmannen får i oppdrag å forberede salg av Borg vgs. Arbeidet gjøres i samarbeid med Sarpsborg kommune.

7. Videre arbeid med enkeltprosjekter
Alle aktuelle investeringsprosjekter skal innarbeides og finnes dekning for i kommende økonomiplanrulleringer og fremmes på nytt for fylkestinget for endelig vedtak og bevilgning når forprosjekt er ferdig fra fylkesrådmannens side. Plassering og fordeling av tilbud på vg2 og vg3 på det enkelte utdanningsprogram, inkludert fylkesdekkende tilbud, vurderes på selvstendig grunnlag i forbindelse med  konseptvalgutredninger eller programmering/forprosjekt med sikte på å finne gode skolefaglige løsninger som gir lavest investeringsvolum/størst kostnadseffektivitet.

8. Rullering av skolebruksplanen
Skolebruksplanen rulleres på nytt i 2016 med utgangspunkt i de føringer som ligger i denne saken, fastsatt fremtidig skolestruktur med tentative investeringsprogram per skole, samt vedtatte føringer for langsiktige endringer i tilbudsstrukturen. Til denne rulleringen får fylkesrådmannen i oppdrag å arbeide videre med kostnadseffektiviserende tiltak for hele tilbudsstrukturen.

Konsulentrapporten beskriver en vekst i Helse og oppvekst på 53 % (arbeidskraftbehov). Fylkestinget bestiller en vurdering/sak på hvordan dette skal møtes i Østfold. Herunder bes vurdert et tilbud om Helse og oppvekst ved Kalnes for å utnytte synergieffekter med det nye Østfoldsykehuset. Dette kan inngå i rulleringen av skolebruksplanen 2016.

Det bestilles en sak/vurdering av nye fylkesdekkende og søkbare tilbud:
IT i Halden og på ny skole i Fredrikstad
Internasjonalisering på Greåker og Malakoff
Spesialisering i restaurant og matfag på Mysen
Mulige valgfagsmodeller i praktisk-estetiske fag bes vurdert.
Ved rulleringene skal endringer til enhver tid vurderes opp mot arbeidslivets behov og tilgangen til læreplasser. (Enstemmig tillegg: Forpliktende avtaler med kommunene om flere læreplasser)
Musikk, dans og drama vurderes helhetlig ved rulleringen i 2016.

9. Sanerings- og utbedringsbehov på kort sikt
Det dokumenterte ressursbehov knyttet til å sikre skolebyggene i forhold til helse, miljø og sikkerhet søkes dekket i 2015 ved bruk av avsatte midler til  sentralstyrt vedlikehold i driftsbudsjettet og HMS-tiltak i investeringsbudsjettet. Tiltak fra og med 2016 innarbeides i kommende økonomiplanrullering.


Dette er skolebruksplanen

Skolebruksplanen er en omfattende  og systematisk gjennomgang av skoleanleggene til fylkeskommunens videregående skoler samt hvilke utdanningsprogram som tilbys ved hver enkelt skole. Den peker på utfordringer knyttet til dagens skole- og tilbudsstruktur og eksisterende bygningsmasse, og vil komme med forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak. Planen skal legges til grunn for fremtidige endringer i tilbudsstrukturen, samt nyinvesteringer og rehabiliteringer av skolebyggene.

Arbeidet med Skolebruksplanen var delt opp i 2 hovedfaser. I del 1 drøftet man prinsipper og premisser. I del 2 foretas det konkrete kartlegginger og alternativer til fremtidige løsninger blir lagt fram.

Innhold del 1

  • Rammer og føringer for utvikling av skolestruktur og skoleanlegg
  • Kriterier for fremtidig skole- og tilbudsstruktur
  • Utforming av skoleanlegg
  • Elevtallsprognoser og dimensjonering
  • Fremtidens utdanningsbehov og andre opplæringstilbud

Innhold del 2

  • Beskrivelse av dagens skole- og tilbudsstruktur
  • Beskrivelse av dagens skoleanlegg
  • Alternativer til ny skole- og tilbudsstruktur

Alternativene til ny skole- og tilbudsstruktur ble konsekvensvurdert med tanke på skolefaglighet, økonomi og samfunnsmessige virkninger, og med grove konseptskisser for hvordan skoleanleggene kan bygges ut.


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner er prosjektdirektør Egil Olsen i opplæringsavdelingen, prosjektleder Kai Storeheier i eiendomsseksjonen og prosjektkoordinator Christian Bromander. De kan kontaktes på epost: egiols@ostfoldfk.no , kaisto@ostfoldfk.no og chrisbr@ostfoldfk.no       

Sist oppdatert: 22.03.2017