Folkehelse - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Folkehelse

Folkehelse - illustrasjonsfoto

Folkehelsearbeidet skal bidra til å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, med særlig oppmerksomhet på barn og unge og på utjevning av sosial ulikhet.

Fylkeskommunens folkehelseoppgaver er gitt gjennom folkehelseloven. Vi skal;

  • fremme folkehelsen gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer     
  • understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  • være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap
  • være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller
  • presentere oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket som grunnlag for regional planstrategi

 

Regional plan for folkehelse viser muligheter og utfordringer for Østfold.

Årsmeldingen for Østfoldhelsa 2012 viser de viktigste resultater i det første året med folkehelseloven.


Sist oppdatert: 17.03.2017