Skoleskyss - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Skoleskyss

Fri skoleskyss avgjøres av hvor langt unna du bor skolen. Nytt fra skoleåret 2017/18, er at alle elever i videregående skole, både gamle og nye, selv må søke om skoleskyss. For elever i barne- og ungdomsskolen er det skolene som søker.

Skyssordningen omfatter elever som går på skole i Østfold og som har bostedsadresse i Østfold.  

Skoleskyss i videregående skole

 • Du søker skoleskyss via MinSkyss så snart du har fått beskjed om inntak til videregående opplæring. 
 • Elever på videregående skole har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole.
 • MinSkyss beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.
 • Du kan søke om unntak fra 6 km regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med skolen, om du ønsker å søke om unntak. 
 • Ved skolestart vil de fleste elevene i videregående skoler motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene.

Hvem skal søke i MinSkyss? 

 • Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
 • Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år
 • Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole

Skoleskyss i grunnskolen

 • Elever har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. - 10. klasse).
 • Unntak kan være farlig skolevei og spesielle behov.
 • Fylkeskommunen ved Østfold kollektivtrafikk organiserer og planlegger grunnskoleskyssen i samarbeid med kommunene.
 • Du kan søke om unntak fra km-regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med skolen, om du ønsker å søke om unntak fra km-regelen. 

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.
For å søke om tilrettelagt skoleskyss må det foreligge en helseattest/funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Mer informasjon

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker ta kontakt med Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00.

Ved spørsmål om skysstilbudet, hentetider, transportør og lignende ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk  på tlf 69 12 54 70.

Kartgrunnlaget som ligger til grunn er Statens Kartverk.

Sist oppdatert: 02.05.2017