Leter du etter fornminner? Dette bør du vite - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Leter du etter fornminner? Dette bør du vite

Interessen for Østfoldhistorien er økende og metallsøking blir en stadig mer utbredt hobby. Flere kjøper og bruker metallsøker og mengden av løsfunn som levers inn kulturminneforvaltningen er stor. Men det er en rekke ting du som leter må sette deg inn i og forholde deg til. Derfor har vi laget retningslinjer du finner under.

Gjenstander som er eldre enn år 1537 og mynter eldre enn år 1650 skal innleveres til Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. Gjennom enkeltpersoner og historieinteresserte avdekkes stadig nye deler av Østfoldhistorien, og vi setter pris på alle funn som blir rapportert inn til oss. Samtidig er metallsøking en hobby som krever at man har satt seg inn i en del regler og retningslinjer før man går i gang for å hindre utilsiktet skadeverk på kulturminner. Fylkeskonservatoren har derfor utarbeidet retningslinjer som vi ber publikum om å følge ved metallsøking eller når man på annen måte ønsker å se etter løsfunn og spor fra Østfolds fortid.


På vei opp mot funnstedet for Tuneskipet (ID75148) i Fredrikstad kommune.
Foto: Anne E. Skullerud, Østfold fylkeskommune.
Før du setter i gang med metallsøk

Kontakt grunneier


Metallsøk på annen manns eiendom skal alltid først klareres med grunneier. Om det blir funnet innleveringspliktige gjenstander, kan det i enkelte tilfeller utløse finnerlønn. Denne fastsettes av Riksantikvaren og skal deles likt mellom finner og grunneier. Dette gjelder også om grunnen eies av kommunen eller annen offentlig institusjon.

Funn blir av Fylkeskonservatoren registrert som funnsteds-lokaliteter i Askeladden og knyttes gjennom kartfesting til gård-/ og bruksnummer. Funnstedet må tas hensyn til om det i fremtiden planlegges et tiltak i området, men funn av arkeologiske gjenstander fører sjelden til driftsmessige begrensninger for gårdbruker. Uansett skal grunneier informeres om hva det innebærer å godkjenne søk. Ikke innleveringspliktige funn (nyere enn 1537) er grunneiers eiendom.
 
Sjekk kulturminnedatabasen Kulturminnesøk på www.kulturminnesok.no.
Kulturminnedatabasen er ikke fullstendig, men det jobbes kontinuerlig med å kvalitetssikre og oppdatere opplysninger. Dette innebærer at ikke alle kulturminner er registrert, og at opplysninger om flere av databasens lokaliteter er mangelfulle.

Det er viktig å påpeke at lokaliteter i Kulturminnesøk kan være unøyaktig kartfestet, noe som kan utgjøre flere titalls meters feilmargin. Tidligere var det dessuten vanlig å markere større lokaliteter med kun et punkt, noe som har ført til enkelte lokaliteters utstrekning mangler. Hold derfor en avstand på 50 meter fra kulturminnets ytterkant (inkludert sikringssonen) med mindre noe annet er avklart med Fylkeskonservatoren.

Utdrag fra Askeladden, fra deler av Moss og Rygge kommune. Hver rune-R representerer en lokalitet. De fargete punktene ved hver R gjenspeiler vernestatus; de røde er «automatisk fredet» og de grå er «uavklart» eller «fjernet (aut.)».

Kontekst:
Funnomstendighetene virker inn på hvordan vi tolker gjenstanden og kan fortelle oss om de opprinnelige sammenhengene funnet var en del av. Ved å ta ut gjenstander dypere enn selve pløyelaget, tar man funnet ut av sin kontekst. Vi mister da viktig informasjon og man kan forårsake uopprettelig skade på et arkeologisk funnsted. Bruk av metallsøker må derfor ikke skje under matjordslaget. Husk at tykkelsen på matjordslaget vil variere ut i fra topografi, jordsmonn og lokale forhold. I utmark er undergrunnen oftest uforstyrret, og forhistoriske gjenstander kan her ligge rett under torvlaget. Man kan lettere komme til å ødelegge et kulturminne i utmark om man graver på bakgrunn av signaler fra metallsøker i utmark.

Arkeologien vil alltid jobbe med en fragmentarisk bevart del av helheten. Arkeologene er derfor spesielt opptatt av kontekst. Gjenstandens funnplass er som et åsted, der små opplysningsdetaljer som ikke er like opplagte for alle, kan hjelpe oss å fortelle mer av historien rundt gjenstanden. En gjenstands kontekst er derfor innen arkeologien like viktig som løsfunnet i seg selv.

Hva gjør jeg når jeg finner en arkeologisk gjenstand?

I det du gjør et funn som er innleveringspliktig, uavhengig om det er med metallsøker eller ved annen leting, befinner du i praksis på en automatisk fredet kulturminnelokalitet. Da skal man forholde seg til funnstedet som en allerede avmerket lokalitet (R) i kulturminnedatabasen og ikke lete videre her. I følge kml § 6 har kulturminnelokaliteter en sikringssone på minimum 5 meter utover kulturminnets synlige grenser. Her er det ikke lov til å gjøre inngrep, da sikringssonen har samme rettsvern som det synlige kulturminnet. Fylkeskonservatoren anser at det er nødvendig å øke avstanden ved metallsøk/bevisst leting i plogfurer til minst 50 meter fra kjente kulturminner. I dialog med Fylkeskonservatoren kan det imidlertid tillates videre søk innenfor 50 meter sonen. I hvilket område man er og hva man har funnet er bestemmende.

Faren for at konteksten skal bli forstyrret eller ødelagt er tilstede om man leter videre nær et kulturminne. Det kan finnes uforstyrret arkeologisk grunn under matjordslaget, og det er ikke alltid opplagt hvor pløyelaget stopper og hvor et kulturlag begynner. Gjenstander i undergrunnen bør derfor ligge urørt så konteksten i større grad kan bevares. For at man senere skal kunne ha muligheten til å undersøke funnstedet arkeologisk, må ikke lokaliteten skades ved videre leting.

Avstanden på 50 m gjelder uavhengig av hvilken vernestatus kulturminnene er; «automatisk fredet» eller «uavklart». De ulike vernestatusene vises som røde- eller gråfargete rune-R i kartet. Med «uavklart» menes at kulturminnet ikke har blitt tilstrekkelig arkeologisk undersøkt til å kunne fastsette type kulturminne eller fastslå den totale utstrekningen.

   
Kartfesting: Hvis du finner noe du tror er innleveringspliktig, er nøyaktig kartfesting av funnstedet avgjørende. Ta ett innmålingspunkt på funnstedet og noter koordinatene. Bruk helst kartdatum WGS 84, sone UTM 32N eller 33N. Har du ikke GPS, så marker funnstedet og mål deg ut til to-tre fastpunkter i terrenget (hus, lyktestolper, bergknauser e.l.). Kartfesting er viktig, både for å synliggjøre funnstedet i kartet, og for å kunne finne ut mer om gjenstandens kontekst senere. Den historiske verdien vil kunne gå tapt uten dokumentasjon av hvor objektet ble funnet.

 

Funn/- observasjoner av skjørbrent stein, kull, flint, harpiks, m.m. kan gi vel så verdifull informasjon om den type funnsted (gravfelt, bosetningsområde e.l.) man har påvist som en metallgjenstand. Noter dette i funnskjemaet. Dette er viktig for å kunne si noe mer om konteksten gjenstanden er en del av.

Legg funn i separat pose merket med kart-koordinater eller nummerering slik at du vet hvilket funn som hører til hvilket punkt. Noter i tillegg gårdsnavn, gårds- og bruksnummer og dato.

Før funnet leveres til Fylkeskonservatoren, skal Kulturhistorisk museum sitt funnskjema være fylt ut. Skjemaet finner du her;
http://www.khm.uio.no/om/forvaltning-av-kulturminner/melde-funn/funnskjema-skrivbart.pdf
 
Kml og retningslinjene for løsfunn fra Fylkeskonservatoren gjelder også ved dykking og snorkling under vann. Norsk Maritimt Museum i Oslo er rette instans for funn under vann og deres funnskjema ligger her;
http://www.marmuseum.no/filestore/Dokumentarkiv/Dokumenter/Arkeologisk/Kulturminneforvaltning/funnskjema.pdf

Innleveringspliktige funn må aldri vaskes, renses eller pusses! Organisk materiale (matrester, tekstiler o.l.) kan ved rensing bli fjernet fra gjenstanden. Viktig informasjon om gjenstanden og hva den har vært brukt til, kan da bli borte og gjenstanden kan ta skade. Uvurderlig informasjon om selve funnet, dets funksjon og datering kan ofte hentes ut av det organiske materiale som omgir gjenstanden.

Om du søker utenfor Østfold, kan andre retningslinjer gjelde der. Lever alltid funnene i samme fylke som du fant dem.

Hva skjer videre med gjenstanden?

Informer Fylkeskonservatoren ved epost (gjerne med bilde av gjenstanden) med det samme du har mulighet, og/eller ring første virkedag etter at du gjorde funnet. Arkeologisk gjenstander har ofte behov for rett behandling og konservering for ikke å gå i oppløsning. Det er derfor viktig å levere inn funnene raskt.

Funn skal innleveres Fylkeskonservatoren. Vi holder til i 5. etg. på Fylkeshuset i Sarpsborg. Adressen er Oscar Pedersens vei 39. Det kan også være mulig å avtale å møtes på funnstedet. Kontakt oss her.

Når vi har mottatt funnet og det utfylte funnskjemaet, legger vi funnstedet inn i Askeladden og gir det et ID-nummer og riktig kartfesting. Deretter blir funnet sendt videre til KHM, der det blir analysert, konservert og katalogisert. Funnene går inn i samlingene hos KHM og vil bli en del av forskningsmaterialet. Noen av funnene kan bli stilt ut på Historisk museum.

Finner vil så motta et diplom og et takkebrev fra KHM. Krav om finnerlønn rettes til Riksantikvaren (jfr. kml).
Generell informasjon

FYLKESKONSERVATOREN;


Østfold fylkeskommune er et regionalt forvaltningsledd, der Fylkeskonservatoren er regional kulturminnemyndighet. Nasjonalt er Riksantikvaren direktoratet for kulturminneforvaltningen og faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Kulturhistoriske museum (KHM), Universitetet i Oslo foretar bl.a. arkeologiske utgravinger på bakgrunn av fylkeskommunens registreringer. Fylkeskonservatoren forvalter kulturminnene i Østfold og er rette instans for innleveringspliktige løsfunn.
Fylkeskonservatoren ønsker et samarbeid med metallsøkere. Vi anbefaler alle med metallsøking som hobby om å melde seg inn i en metallsøkerforening, slik at man får kyndig veiledning før man går i gang. Fylkeskonservatoren har i blant behov for bistand av metallsøker i forbindelse med våre arkeologiske registreringer. Fylkeskonservatoren ønsker videre å legge til rette for sosiale søk, der metallsøkere og arkeologer samarbeider om å undersøke et utvalgt interessant område. Kontakt oss før du går i gang med metallsøking og/eller leting i plogfurer om du er i tvil om det kan komme i konflikt med våre retningslinjer eller kulturminneloven.
LØSFUNN;
Løsfunn er benevnelsen på gjenstander, oldsaker, arkeologiske enkeltobjekter, bearbeidete steiner, mynter e.l. funnet uten kontekst, d.v.s. løsrevet fra sin opprinnelige sammenheng. Arkeologiske løsfunn kan ofte dukke opp ved metallsøk, bevisst leting i plogfurer på åkeren, hagearbeid eller ved andre tilfeldigheter. I flere sammenhenger er løsfunn eneste kjente tegn på forhistorisk aktivitet. Dette er en viktig årsak til at løsfunn må innleveres, siden de tilfører betydningsfulle funnsteder på kulturminnekartet.
     


KULTURMINNEDATABASEN;
Askeladden er en nasjonal kulturminnedatabase som forvaltes av Riksantikvaren og som skal inneholde alle kjente kulturminner, kulturmiljøer, fredete bygninger, funnsteder m.m. i hele landet. Per oktober 2013 er det i databasen registrert 14 739 kulturminner i Østfold fordelt på over 6600 områder (lokaliteter).

Askeladden er en passordbeskyttet database fordi den bl.a. inneholder personopplysninger. Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) er publikumsutgaven av Askeladden. Kulturminnesøk blir daglig synkronisert opp mot Askeladden, slik at den kontinuerlig blir oppdatert på nye funn.

Riksantikvaren har laget en nyttig Kulturminnesøk applikasjon
til iPhone, iPad og Android.
PS: Større lokaliteter vises kun som enkeltpunkt i dette kartet!    


KULTURMINNELOVEN;
I henhold til lov om kulturminner (kml § 12, http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html) er alle gjenstander eldre enn år 1537, samt mynter eldre enn år 1650, statens eiendom og skal innleveres;

 

I henhold til kml kan det være straffbart å gjøre inngrep i undergrunnen innenfor automatisk fredete lokaliteter som er avmerket i kulturminnedatabasen. Graving på bakgrunn av signaler fra metallsøker eller bevisst leting etter arkeologiske løsfunn på registrerte kulturminner, kan medføre politianmeldelse og straffeansvar. Metallsøking fordrer dessuten tillatelse fra grunneier. Fylkeskonservatoren vil også oppfordre alle grunneiere som tillater metallsøking om å samarbeide tett med metallsøkerne, slik at leveringsplikten, kml og Østfold fylkeskommunes retningslinjer blir overholdt.

 

 

 

 

Innleveringspliktige funn kan utløse finnerlønn, jfr. § 13;


Fylkeskonservatoren kan anmode Riksantikvaren om reduksjon i utbetalingen av finnerlønn om det innrapporteres funn som bryter med Østfold fylkeskommunes retningslinjer.

Økokrim skrev i tidsskriftet «Miljøkrim» en juridisk betenkning om bruk av metallsøker i 2000;
http://www.detektor.no/Resource/File/0/MILJOKRIM_2-3_2000_METALLDETEKTOR.PDF

Josephine M. Rasmussen, stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO har skrevet en relevant artikkel om metallsøking og arkeologi i «Miljøkrim» nr. 2 (aug./sept.) 2013, s.50-53;
 http://www.okokrim.no/www/okokrim/resource.nsf/files/wwww9b8juu-miljokrim_20132/$FILE/miljokrim_20132.pdf


Faglig samarbeid mellom arkeologer og metallsøkere under feltarbeid i Rygge kommune.  Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Oppsummering:
Sjekkliste for metallsøking / arkeologiske løsfunn;
* Sjekk med Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) før du går i gang.
* Husk at kulturminnedatabasen har flere mangler og kartavmerkninger er omtrentlige.
* Kontakt grunneier og få tillatelse før du søker/leter.
* Hold en avstand på 50 meter til nærmeste kulturminne. Dette gjelder om kulturminnet er registrert fra før eller om du selv påviser et funnsted gjennom et nytt funn.
* Avklar med Fylkeskonservatoren om du kan søke nærmere enn 50 m fra funnstedet.
* Kartfest funnstedet med GPS (kartdatum UTM 32N/33 N) eller ved å måle til fastpunkter i terrenget.
* Fyll ut KHM`s funnskjema.
* Lever funnet til Østfold fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren.
* Fylkeskonservatoren gir funnstedet ID-nummer i kulturminnedatabasen og sender funnet videre til konservering og katalogisering hos Kulturhistorisk museum i Oslo.

Østfold fylkeskommune
  Fylkeskonservatoren

Sist oppdatert: 17.12.2014