Støtte til større arrangementer som profilerer østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Støtte til større arrangementer som profilerer østfold

Vi gir tilskudd til større arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende etter som de kommer inn.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD

 1. Søknad om tilskudd til nasjonale og Internasjonale arrangement, med aktuelle vedlegg, sendes Østfold fylkeskommune v/kulturseksjonen, som behandler søknaden og legger den frem til politisk behandling. Søknadene behandles fortløpende, men det må påregnes inntil to måneders behandlingstid, avhengig av den politiske møteplanen.
 2. Søkere kan for eksempel være kommuner, idrettslag, særkrets eller særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund. Andre søkere, som f. eks aksjeselskap og stiftelser, vurderes særskilt.
 3. Søknad om fylkeskommunalt tilskudd til internasjonale arrangementer skal inneholde følgende dokumentasjon/vedlegg:
  • Søkers navn, organisasjonsnr., adresse, kontaktperson, bankkontonummer.
  • Prosjektbeskrivelse.
  • Hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd tilBudsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 4. Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til utgifter med planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale arrangementer.
  • Tilskuddet fra fylkeskommune kan normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalkostnaden. Det kan ikke søkes om tilskudd til planlegging, prosjektering og avvikling av arrangementet separat og/eller i flere omganger.
  • Tilskuddsberettigete kostnader/elementer er f. eks.:
   - Utgifter med planlegging, prosjektering og avvikling av arrangement.
   - Utgifter til sekretariat/resultatservice.
   - Utgifter til dommere og teknisk personell.
   - Markedsføringsutgifter.
   - Transport.
   - Leie av anlegg, utstyr m.m.
 5. Dersom arrangementet er terminbefestet, og skal avholdes i Østfold over flere år, kan det søkes om fast årlig tilskudd på inntil kr. 100 000,- i maksimalt 3 år. Behov og utviklingspotensial må dokumenteres.
 6. Østfold fylkeskommune gir ikke fylkeskommunal underskuddsgaranti til arrangement, eller økonomisk støtte til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.
 7. Det kan normalt bare gis fylkeskommunalt tilskudd til det samme arrangementet 3 ganger.
 8. Arrangementet skal eies av søker, med fylkeskommunen og eventuelt andre aktører som samarbeidspartnere.
 9. Arrangementet skal være av regional, nasjonal og internasjonal betydning, og ha fokus på mangfold, regional interesse, næringsutvikling, utviklingspotensial og muligheten for aktivitetsøkning i regionen.
 10. Det kan foretas delutbetaling på 50 prosent av innvilget tilskudd når:
   Søker kan bekrefte at finansieringsplanen i søknaden fortsatt er gjeldende.
   Søker kan bekrefte at mesterskapet vil bli fullført i henhold til godkjente planer.
 11. Sluttutbetaling av innvilget tilskudd skjer på bakgrunn av godkjent regnskap etter avsluttet arrangement. For samlet tilskudd over kr 100 000, kreves at regnskapet er revidert av offentlig godkjent revisor.
 12. Ved eventuelle endringer i kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning. Fylkeskommunen kan nedjustere innvilget tilskudd dersom regnskapet viser at det er betalt for ikke tilskuddsberrettigete utgifter/elementer eller at arrangementet kan vise til overskudd.
 13. Det skal gjøres kjent at Østfold fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til arrangementet.
 14. Gjeldende rutiner for tilskuddsordninger for Regionalutviklings- og Samfunnsplanavdelingen i Østfold fylkeskommune gjelder.
Sist oppdatert: 17.03.2016