Høringer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Høringer

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning Høringsbrevgjennom høringer og offentlig ettersyn.
Planer utarbeides i tråd med vedtatte Regionale planstrategi.


shutterstock_156379598 

Høring - rullering av regional plan for kultur 2017-2018 

Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med rullering av Regionalplan Kultur 2017 - 2018 for Østfold. Planen utarbeides som en regional plan etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8, og i forbindelse med oppstarten av planarbeidet er det utarbeidet et planprogram.

Hensikten med planprogrammet er å klargjøre rammene for det påfølgende planarbeidet.

  • Formål ved planarbeidet
  • Planforløp med frister og deltakere
  • Opplegg for medvirkning, særskilt for grupper som antas å bli særlig berørte
  • Hvilke alternativer som vil bli vurderte
  • Behov for utredninger

Regional kulturplan skal inneholde målsettinger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kulturfeltet i Østfold og forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og virksomhet. Den tar utgangspunkt i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050». Planen er tematisk avgrenset ved at museene behandles i Kulturminneplanen for Østfold som skal rulleres i 2018, og ved at idrett behandles i Regionalplan Fysisk aktivitet som rulleres samtidig med kulturplanen.

En rullering tar utgangspunkt i gjeldende kulturplan. Vi ønsker derfor å rette spesiell oppmerksomhet mot erfaringene med gjeldende plan, samt endringer og nye hensyn planprogrammet bør ta høyde for.

Frist for innspill er onsdag 15. februar 2017.

Planprogram regionalplan for kultur

Høringsbrev regionalplan for kultur


Høring - regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon

Fylkestinget behandlet den 15. desember 2016 høringsutkastet til Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon.

Forslag til plan legges med dette ut på høring i tråd med kravene i Plan- og bygningsloven.

Høringsfrist: 15. mars 2016.

Eventuelle spørsmål om høringsprosessen og innhold kan rettes til Steinar Normann


Planprogram for Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal rulleres.


Planprogrammet til Regional plan for fysisk aktivitet er nå på høring,.
Høringsfrist: 15.2.2017.

Høringsutkastet til planprogrammet er sendt på høring til en rekke aktører, og vi håper på mange og reflekterte tilbakemeldinger, slik at grunnlaget for selve planarbeidet blir best mulig.
Planprogram for Regional plan for fysisk aktivitet.
Høringsbrev regional plan for fysisk aktivitet.

Alle kan delta i høringen. Innspill og uttalelser må være skriftlige, og sendes til Sentralpost@ostfoldfk.no  eller direkte til saksbehandler.

Selve planen vil sannsynligvis vedtas i februar 2018.

Lurer du på noe?

Har du noen spørsmål ta gjerne kontakt med vår saksbehandler Elsie Brenne på epost elsbre1@ostfoldfk.no eller telefon 69 11 70 00.


Avsluttede høring

Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak.

I listen under finner du avsluttede høringer.


Høring - planprogram for rullering av fylkesplan

Fylkesplanen utarbeides i en bred medvirkningsprosess, der alle i Østfold inviteres til å delta. Her setter vi mål for hvordan vi ønsker at østfoldsamfunnet skal utvikle seg, med et særlig fokus på verdiskaping, kompetanse, klima og folkehelse. Fylkesplanen inneholder også et sterkt virkemiddel i form av en samlet arealstrategi for Østfold. Her blir det gitt retningslinjer for hvordan vi skal bo og bygge i fylket, hvor og hvordan byer og tettsteder skal utvikle seg og hvor næringsvirksomhet skal lokaliseres.

Planprogrammet beskriver hvordan fylkesplanprosessen skal foregå. Den rullerte fylkesplanen skal ferdigstilles sommeren 2018.

Høringsfrist var 15. november 2016.
Kontaktperson: Espen Nedland Hansen


Høring - planprogram med konsenkvensutredning InterCity dobbeltspor

Jernbaneverket har varslet oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg. Samtidig har forslag til planprogram vært på høring.

Høringsfristen var 27. juni 2016.
Kontaktperson: Jernbaneverket ved planleggingsleder Alf Louis Solvang, InterCity Østfoldbanen, e-post: alf.louis.solvang@jbv.no, tlf: 909 37 564).

 


Høring - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen har hatt rulleringen av handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 ute til høring. Høringen ble sendt kommunene i Østfold og relevante organisasjoner.

Høringsfristen var 1. mai 2016.
Kontaktperson: Lars Husvik


Høringsforslag - Regional planstrategi 2016-2019

Regional planstrategi skal gjennom bred medvirkning med Østfoldsamfunnet prioritere de viktigste utfordringene i regionen og hvilke regionale planer som skal utarbeides de nærmeste årene for å møte disse. Den er det eneste obligatoriske plandokumentet for fylkeskommunen i henhold til Plan- og bygningsloven.

Høringsfrist var 1. mai 2016.

Last ned høringsbrev, høringsforslag og brev om regionalt partnerskap


Høring av handlingsprogram for Næringsriket Østfold

Østfold fylkeskommune ønsker å etablere et nytt partnerskap som skal jobbe for at Østfold skal bli et mer attraktivt fylke å starte og å drive næring i. Forslag til handlingsprogram for partnerskapet «Næringsriket Østfold» har vært på høring hos aktuelle aktører i Østfold.

Høringsfristen var 15. februar 2016.
Kontaktperson: Trine Moe, tristo@ostfoldfk.no, M: 915 12 383

Sist oppdatert: 08.02.2017