Høringer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Høringer

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning Høringsbrevgjennom høringer og offentlig ettersyn.
Planer utarbeides i tråd med vedtatte Regionale planstrategi.

Fylkesplan for Østfold - fylkesplanens samfunnsdel

Fylkesplanen er østfoldsamfunnets øverste strategiske dokument og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Rullering av gjeldende fylkesplan er i gang, og skal være ferdig i juni 2018. Fylkesplanarbeidet er i 2017 inne i en aktiv fase med jobbing i arbeidsgrupper og referansegrupper. Første leveranse er forslag til fylkesplanens samfunnsdel. Høringsutkast til fylkesplanens samfunnsdel ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2017, og dokumentet ligger nå til offentlig høring med høringsfrist 20. september 2017. Høsten 2017 vil det bli arbeidet videre med fylkesplanens andre hoveddel, arealstrategien.

Høringsutkast og høringsbrev for fylkesplanens samfunnsdel finner du på linkene nedenfor.

 • Fylkesplan for Østfold - forslag til fylkesplanens samfunnsdel
 • Høringsbrev - fylkesplanens samfunnsdel

  Høringsuttalelser kan sendes til: mailto:postmottak@ostfoldfk.no • shutterstock_156379598 

  Forslag til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021

  Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 er nå på høring. Høringen er sendt til kommunene og andre aktuelle aktører i Østfold med høringsfrist 1. mai 2017.

  Høringsforslaget er utarbeidet av Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.
  Handlingsprogrammet omhandler fylkesveger, trafikksikkerhet, gående og syklende, samt kollektivtrafikk. Det første året i handlingsprogrammet er forslag til investeringsprogram for 2017. Handlingsprogrammet rulleres hvert år.

  Høringsinnspill kan sendes til postmottak@ostfoldfk.no


  Avsluttede høring

  Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak.

  I listen under finner du avsluttede høringer.


  Høring - regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon

  Fylkestinget behandlet den 15. desember 2016 høringsutkastet til Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon.

  Forslag til plan har vært på høring. Fristen var 15. mars 2017.

  Eventuelle spørsmål om høringsprosessen og innhold kan rettes til Steinar Normann  Høring - rullering av regional plan for kultur 2018-2021 

  Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med rullering av Regionalplan Kultur 2018 - 2021 for Østfold. Planen utarbeides som en regional plan etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8, og i forbindelse med oppstarten av planarbeidet er det utarbeidet et planprogram.

  Hensikten med planprogrammet er å klargjøre rammene for det påfølgende planarbeidet.

  • Formål ved planarbeidet
  • Planforløp med frister og deltakere
  • Opplegg for medvirkning, særskilt for grupper som antas å bli særlig berørte
  • Hvilke alternativer som vil bli vurderte
  • Behov for utredninger

  Regional kulturplan skal inneholde målsettinger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kulturfeltet i Østfold og forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og virksomhet. Den tar utgangspunkt i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050». Planen er tematisk avgrenset ved at museene behandles i Kulturminneplanen for Østfold som skal rulleres i 2018, og ved at idrett behandles i Regionalplan Fysisk aktivitet som rulleres samtidig med kulturplanen.

  En rullering tar utgangspunkt i gjeldende kulturplan. Vi ønsker derfor å rette spesiell oppmerksomhet mot erfaringene med gjeldende plan, samt endringer og nye hensyn planprogrammet bør ta høyde for.

  Høringsfristen var 15. februar 2017.


  Planprogram for Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

  Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal rulleres, og planprogrammet har vært på høring. til en rekke aktører. Høringsfristen var 15.2.2017.

  Fylkesutvalget behandler endelig planprogram i april 2017.

  Kontaktperson: Elsie Brenne, epost elsbre1@ostfoldfk.no eller telefon 69 11 70 00.


  Høring - planprogram for rullering av fylkesplan

  Fylkesplanen utarbeides i en bred medvirkningsprosess, der alle i Østfold inviteres til å delta. Her setter vi mål for hvordan vi ønsker at østfoldsamfunnet skal utvikle seg, med et særlig fokus på verdiskaping, kompetanse, klima og folkehelse. Fylkesplanen inneholder også et sterkt virkemiddel i form av en samlet arealstrategi for Østfold. Her blir det gitt retningslinjer for hvordan vi skal bo og bygge i fylket, hvor og hvordan byer og tettsteder skal utvikle seg og hvor næringsvirksomhet skal lokaliseres.
  Høringsfrist var 15. november 2016.
  Planprogrammet beskriver hvordan fylkesplanprosessen skal foregå. Den rullerte fylkesplanen skal ferdigstilles sommeren 2018.

  Kontaktperson: Espen Nedland Hansen


  Høring - planprogram med konsenkvensutredning InterCity dobbeltspor

  Jernbaneverket har varslet oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg. Samtidig har forslag til planprogram vært på høring.

  Høringsfristen var 27. juni 2016.

  Kontaktperson: Jernbaneverket ved planleggingsleder Alf Louis Solvang, InterCity Østfoldbanen, e-post: alf.louis.solvang@jbv.no, tlf: 909 37 564).


  Høring - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

  Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen har hatt rulleringen av handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 ute til høring. Høringen ble sendt kommunene i Østfold og relevante organisasjoner.
  Høringsfristen var 1. mai 2016.

  Kontaktperson: Lars Husvik


  Høringsforslag - Regional planstrategi 2016-2019

  Regional planstrategi skal gjennom bred medvirkning med Østfoldsamfunnet prioritere de viktigste utfordringene i regionen og hvilke regionale planer som skal utarbeides de nærmeste årene for å møte disse. Den er det eneste obligatoriske plandokumentet for fylkeskommunen i henhold til Plan- og bygningsloven.

  Høringsfrist var 1. mai 2016.

  Last ned høringsbrev, høringsforslag og brev om regionalt partnerskap


  Høring av handlingsprogram for Næringsriket Østfold

  Østfold fylkeskommune ønsker å etablere et nytt partnerskap som skal jobbe for at Østfold skal bli et mer attraktivt fylke å starte og å drive næring i. Forslag til handlingsprogram for partnerskapet «Næringsriket Østfold» har vært på høring hos aktuelle aktører i Østfold.

  Høringsfristen var 15. februar 2016.
  Kontaktperson: Trine Moe, tristo@ostfoldfk.no, M: 915 12 383

  Sist oppdatert: 07.07.2017