Fylkesplan - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesplan

alvim jordbruksforhandling

Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste, strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket.

Fylkestinget har vedtatt at gjeldende fylkesplan "Østfold mot 2050" skal rulleres. Arbeidet startet opp i juni 2016 og skal ferdigstilles med vedtak av revidert fylkesplan i Fylkestinget i juni 2018. Første steg i arbeidet var å utarbeide et planprogram for rullering av fylkesplanen. Planprogrammet beskriver hvordan fylkesplanprosessen skal gjennomføres. Utkast til planprogram var på høring høsten 2016, og fylkesutvalget stadfestet endelig planprogram gjennom vedtak 15. desember 2016.

Fylkesplanarbeidet går i 2017 inn i en aktiv fase med arbeid i arbeidsgrupper og referansegrupper. Alt dette er beskrevet i stadfestet planprogram nedenfor. Nedenfor kan du også lese sammendrag av alle innkomne høringsuttalelser med fylkesrådmannens kommentarer, samt oversendelsesbrev til alle høringsinstansene som gir utdypende forklaring på den politiske behandlingen av planprogrammet.


Kontaktperson: Espen Nedland Hansen


Fylkesplan09-12-web
Arealkonflikt_250
Fylkesplanen revideres hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget. Gjeldende fylkesplan ble vedtatt av Fylkestinget 26. februar 2009 og godkjent i Statsråd 11. mars 2011. Den ble vedtatt forlenget til 2016 i Regional planstrategi. Du kan laste ned planen her:

Østfold mot 2050_(pdf)
Østfold mot 2050 (dwg)
Østfold mot 2050 (SOSI-fil)
Østfold County Master plan (engelsk versjon)

Kongelig resolusjon - regjeringens godkjenning 11.3.2011

I den trykte utgaven av fylkesplanen er dessverre høringsversjonen av de regionale plankartene feilaktig satt inn. Kartene som ligger her på nettstedet vårt, er de kartene som Fylkestinget har vedtatt. 

Regionkart i A3:
Kart over Mosseregionen
Kart over Indre Østfold
Kart over Indre Østfold syd
Kart over Nedre Glomma
Kart over Halden

Estetikkveileder for Østfold og Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012 ble vedtatt samtidig med fylkesplanen. Planene finner du i høyremargen.


Dette inneholder fylkesplanen

Samfunnsdelen
Fylkesplanens samfunnsdel består av strategiske mål og føringer for hovedtemaene Levekår og folkehelse, Miljø og Verdiskaping. Hensynet til klima og folkehelse er overordnede perspektiver for alle deler av planen.  Planen har derfor også et langsiktig perspektiv på 40 år.

Følgende områder er prioritert i gjennomføringen av den nye fylkesplanen allerede i den første fireårsperioden:

  1. Kompetanseutvikling
  2. Fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern 
  3. Folk i fysisk aktivitet - uten bil 

Regionale strategier
Regionale strategier skal svare på de særskilte utfordringene i den enkelte kommuneregion.

Arealstrategien
Arealstrategien erstatter tidligere fylkesdelplaner med areal- og transportstrategier for de fire regionene i fylket.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:
Østfold fylkeskommune
Tlf. 69 11 74 63
E-post: Elin Tangen Skeide

Fylkesplandokumenter kan du få tilsendt dersom du henvender deg per e-post til sekretariatet

Sist oppdatert: 23.05.2017