Fylkesplan - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesplan

alvim jordbruksforhandling

Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Rullering av gjeldende fylkesplan er i gang, og skal være ferdig juni 2018.

Fylkesplanarbeidet er i 2017 inne i en aktiv fase med jobbing i arbeidsgrupper og referansegrupper.

Første leveranse er forslag til fylkesplanens samfunnsdel. Høringsutkast til fylkesplanens samfunnsdel ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2017, og dokumentet ligger nå til offentlig høring med høringsfrist 20. september 2017.

Høsten 2017 vil det bli arbeidet videre med fylkesplanens andre hoveddel, arealstrategien.

Høringsutkast og høringsbrev for fylkesplanens samfunnsdel finner du på linkene nedenfor.

 Har du noen spørsmål eller innspill? Kontakt: Espen Nedland Hansen


Fylkesplan09-12-web
Arealkonflikt_250
Fylkesplanen for Østfold. Østfold mot 2050

Fylkesplanen revideres hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget. Gjeldende fylkesplan ble vedtatt av Fylkestinget 26. februar 2009 og godkjent i Statsråd 11. mars 2011. Den ble vedtatt forlenget til 2016 i Regional planstrategi. Du kan laste ned planen her:

Østfold mot 2050_(pdf)
Østfold mot 2050 (dwg)
Østfold mot 2050 (SOSI-fil)
Østfold County Master plan (engelsk versjon)

Kongelig resolusjon - regjeringens godkjenning 11.3.2011

I den trykte utgaven av fylkesplanen er dessverre høringsversjonen av de regionale plankartene feilaktig satt inn. Kartene som ligger her på nettstedet vårt, er de kartene som Fylkestinget har vedtatt. 

Regionkart i A3:
Kart over Mosseregionen
Kart over Indre Østfold
Kart over Indre Østfold syd
Kart over Nedre Glomma
Kart over Halden

Estetikkveileder for Østfold og Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012 ble vedtatt samtidig med fylkesplanen. Planene finner du i høyremargen.


Dette inneholder fylkesplanen

Samfunnsdelen
Fylkesplanens samfunnsdel består av strategiske mål og føringer for hovedtemaene Levekår og folkehelse, Miljø og Verdiskaping. Hensynet til klima og folkehelse er overordnede perspektiver for alle deler av planen.  Planen har derfor også et langsiktig perspektiv på 40 år.

Følgende områder er prioritert i gjennomføringen av fylkesplanen allerede i den første fireårsperioden:

  1. Kompetanseutvikling
  2. Fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern 
  3. Folk i fysisk aktivitet - uten bil 

Regionale strategier
Regionale strategier skal svare på de særskilte utfordringene i den enkelte kommuneregion.

Arealstrategien
Arealstrategien erstatter tidligere fylkesdelplaner med areal- og transportstrategier for de fire regionene i fylket.

Sist oppdatert: 07.07.2017