Videre arbeid med Regionreformen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Videre arbeid med Regionreformen

Østfoldkart med kommunenavn

- Prosessen mellom de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud går videre. Den største utfordringen er at vi har kort tid på en relativt stor beslutningsprosess. Målet er å ta en beslutning før utgangen av året, sa fylkesordføreren i fylkestinget.

For videre prosess med regionreformen vedtok fylkestinget følgendes (mot en stemme fra SV):

I arbeidet med regionreform vurderer Østfold i utgangspunktet to alternativer;
Akershus/Østfold og Akershus/Buskerud/Østfold.

Fordeler og ulemper ved de to alternativene utredes videre og vurderes opp mot dagens situasjon. Et faktagrunnlag vil være en del av utredningen. Faktagrunnlaget vil ta for seg sentrale spørsmål som funksjonalitet, fylkeskommunenes rolle som tjenesteprodusent, fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og forholdet mellom stat, region og kommune. Videre vil utredningen peke på hvilke beslutninger som må være på plass før en eventuell intensjonserklæring kan vedtas. Arbeidet utføres i samarbeid med Akershus og Buskerud.

Basert på fylkesrådmannens utredning av alternativene legges det frem en ny sak i juni 2016 der det tas stilling til den videre prosessen.

Dersom det i juni 2016 vedtas å arbeide videre med ett eller flere sammenslåingsalternativer innrettes prosessen med sikte på vedtak om etablering av en ny region i fylkestinget i desember 2016.

Det opprettes en gruppe bestående av fylkesordførere, opposisjonsledere og fylkesrådmenn i de deltakende fylkeskommuner. Gruppen skal fungere som et samordnings- og informasjonsorgan mellom de involverte fylkeskommunene.
Sist oppdatert: 22.04.2016 Kristin Hermansen Josefsen